Medium

Villkor för SOLID BILGARANTI MEDIUM 

 

Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:

 

 

Medium ersätter reparation av fel inklusive arbetskostnad på följande komponenter:

 

                                                                                                                        

 

Garantins giltighet

Garantin gäller för maximalt 3 000 mil per garantiår

Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än 20 000 mil eller om bilen uppnår en ålder av 12 år räknat från bilens modell år.

 

Var garantin gäller

Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

 

Administration

Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar. Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

 

Garantibevis

Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset. Garantin gäller för det fordon och den köpare som är angivet på köpekontraktet.

 

Omfattning

Garantin omfattar reparation av fel på följande specificerade delar inklusive arbete:

ABS-styrenhet, ABS-tandhjul, AC-Kompressor, AC-styrenhet, Airbagmodul, Airbagstyrenhet, Bromscylinder, Bromsförstärkare, Drivaxel, Generator, Hallgivare, Kamaxelgivare, Kardanaxel, Laddtrycksregulator, Luftmängdmätare, Momentomvandlare, Motorns invändiga rörliga delar, Motorstyrenhet, Motortempgivare, Oljekylare, Servopump, Spindelhus, Startmotor, Styrväxel, Termokontakt, Turboaggregat, Viskokoppling, Växellådans invändiga rörliga delar och länkage.

 

En förutsättning är att fel på ovanstående komponenter inte begränsas enligt något av garantins övriga villkor.

 

Garantin omfattar inte:

- kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande.

 

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

 

Ersättning lämnas inte för

 

 

Vad garantin inte gäller för:

 

 

Egen del av skadekostnaden

Garantin ersätter inte de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin.

 

Högsta ersättningsbelopp

Garantin ersätter skador upp till 25 000 kr per skada.

 

Anmälan

Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon 044-24 25 00. Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Därefter utför verkstaden en skadeanmälan på www.bilskada.nu. Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

 

Service

För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.
För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

 

Fullständiga villkor finns på www.garantidirekt.se